Skip to content

The Quality Comes WithWell-Trained Experts

ບໍລິສັດເອັດເວັນເຈີລາວ (AdventureLao) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກາງປີ 2020 ໂດຍນັກທຸລະກິດໜຸ່ມນ້ອຍໃນ ສປປລາວ ໂດຍພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນຂະແໜງວິສະວະກຳໂຍທາ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກແບບສາກົນ. ພວກເຮົາໄດ້ຢຶດໝັ້ນໃນຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງໂດຍໝູນໃຊ້ທ່າແຮງຈາກປະສົບການຕົວຈິງ ທາງດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃນຂະແໜງວິສະວະກຳໂຍທາ,ສຳຫຼວດອອກແບບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນສຶກສາໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ. ຈາກໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດເຖິງປະຈຸບັນ AdventureLao ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມຄູ່ຮ່ວມ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈພ້ອມກັບມາດຖານວຽກ ແລະ ການສົ່ງມອບຜະລິດຕະພັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

user

ຊື່ ແລະນາມສະກູນ

ຕຳແຫນ່ງ
user

ຊື່ ແລະນາມສະກູນ

ຕຳແຫນ່ງ
user

ຊື່ ແລະນາມສະກູນ

ຕຳແຫນ່ງ
user

ຊື່ ແລະນາມສະກູນ

ຕຳແຫນ່ງ